Volební program 2018

Cílem KDU-ČSL je, aby Uherské Hradiště bylo městem, kde lidé žijí rádi, městem kulturním, vzdělaným, sportujícím. Takovým, které pamatuje jak na mladé rodiny, tak i na seniory. Městem, kde se mohou občané bez obav obracet se svými podněty na představitele města a ti budou jejich problémy řešit.

MHD

Aby MHD byla atraktivním způsobem dopravy a byla využívána, je zcela nutné přistoupit ke změně jejího fungování. Přidání linky k vlakovému nádraží je potěšující, ale k modernizaci MDH je nutné přistoupit koncepčně. Budeme podporovat takovou koncepci rozvoje MHD v trojměstí Kunovice – UH – Staré Město, která bude přínosná pro občany i návštěvníky města.

Parkování

Přistoupíme k vybudování nových parkovacích míst na sídlišti ve Štěpnicích a na Východě bez záboru dalších zelených ploch.

Podpora D55

Město Uherské Hradiště potřebuje rychlé a kvalitní spojení s okolními obcemi. Jednak to prospěje podnikatelům a obyvatelům města, ale zároveň uleví dnes již přeplněným hlavním silnicím a křižovatkám ve městě. Napojení města na R55, I/50 a obchvat Jarošova jsou velmi potřebnými dopravními stavbami, které chceme v budoucím období prosazovat.

Cyklodoprava

Cyklodoprava je jedním z pilířů individuální dopravy v Uherském Hradišti. Budeme i nadále budovat cyklostezky a cyklotrasy spojující jednotlivé části města pro běžnou dopravu na kole i pro rekreační vyžití.

Jsme si vědomi absence možnosti hromadného parkování kol v centru města. Budeme usilovat o výstavbu cyklověže v širším centru města a vytváření dalších chráněných míst k parkování kol ve městě.

Modernizace autobusového nádraží

Autobusové nádraží je potřeba modernizovat. Zasadíme se o rekonstrukci autobusového nádraží s několika terminály. Nevyužitou plochu přeměníme na park.

Uvědomujeme si, že vedení města musí zajistit bezpečí v ulicích. Mnohdy se tak ale děje na úkor soukromí občanů a návštěvníků města. Nechceme instalovat kamery na místa, kde nejsou jenom proto, že tam ještě nejsou. Každá kamera městského dohledového systému musí mít opodstatnění. Naopak budeme prosazovat, aby strážníci městské policie byli ve městě vidět, a nechceme je zatěžovat výkonem dalších činností ve městě i mimo něj na úkor prevence v Uherském Hradišti.

Významnou roli při zajištění bezpečnosti v našem městě hrají složky dobrovolných hasičů. Mezi neziskovými organizacemi zaujímají specifické místo. Jejich příprava a výcvik jsou důležité pro zvládání krizových situací v našem městě, jako jsou například bleskové povodně apod., nebo pro pomoc složkám IDS Zlínského kraje.

Chceme především mladým rodinám pomoci postavit se na vlastní nohy. Navýšíme roční objem prostředků do fondu rozvoje bydlení obzvláště pro mladé rodiny.

Dále navýšíme příspěvek při narození dítěte s trvalým bydlištěm v UH ze současných 1 000 Kč na 5 000 Kč.

Každé dítě by mělo mít možnost navštěvovat volnočasové aktivity ve středisku volného času, ZUŠ nebo ve škole. Víme, že pro některé rodiče je obtížné dětem umožnit zájmové kroužky, a proto zavedeme možnost financovat alespoň jednu volnočasovou aktivitu ze sociálního fondu města.

Budeme rozšiřovat bytový fond s cílem vybudovat startovací byty pro mladé rodiny. Zpracujeme jasnou strategii bydlení, která zavede koncept dostupného prostupného bydlení  pro lidi v tíživé životní situaci.

Podpoříme zřízení církevní základní školy.

Zajistíme pro každé dítě s trvalým pobytem v Uherském Hradišti místo ve škole a školce.

Všechny školy připojíme na metropolitní síť a tím zajistíme vysokorychlostní připojení k internetu.

Zasadíme se, aby na každé škole byly kvalitní vzdělávací programy finanční gramotnosti.

Budeme podporovat kvalitní jazykové a technické vzdělávání v rámci vyučování i mimo něj.

Nechceme přenášet povinnost zabezpečit základní potřeby mateřských škol na rodiče. Navýšíme rozpočet mateřských škol na nákup hraček, základní materiální a hygienické pomůcky.

Budeme podporovat alternativní formy výuky na základních a mateřských školách.

Budeme podporovat zdravé stravování ve školních jídelnách MŠ a ZŠ.

Budeme podporovat talentované žáky základních i středních škol. Zprostředkujeme jim stáže na významných vědeckých a odborných pracovištích v ČR.

Nainstalujeme do všech škol a školek rekuperační jednotky s cílem zajistit kvalitní prostředí pro výuku.

Budeme podporovat ucelené programy primární prevence na základních školách.

 

Budeme rozvíjet a budovat možnosti aktivního trávení volného času pro neorganizované děti a mládež, především na velkých sídlištích a v městských částech.

Budeme podporovat sportování seniorů a handicapovaných spoluobčanů. Budeme přivádět do města nové sporty.

Město disponuje kvalitním sportovním zázemím. Budeme usilovat o pravidelné pořádání významných sportovních akcí ve městě.

Budeme podporovat nadějné sportovce.

Často se stává, že občané musí na úřad jít i s věcmi, které by mohli vyřídit z domu. Proto převedeme do elektronické podoby všechny agendy v samostatné působnosti města, u nichž tento převod bude dávat smysl.

UH Pas – Karta Hradišťáka

UH Pas bude moci získat kdokoliv bez rozdílu trvalého bydliště. Pořízením UH Pasu bude mít občan s trvalým bydlištěm v Uherském Hradišti zaplaceny poplatky za svoz komunálního odpadu. Každý držitel získá slevu na jízdné v MHD ve výši až 50 % a dále bude možné kartu vyžít jako univerzální vstupenku v městských příspěvkových organizacích.

Wifi hotspoty na veřejných místech

Na veřejných místech jako je centrum města, koupaliště, knihovna, aquapark, fotbalový stadion, atletický stadion, sportovní hala zprovozníme veřejnou wifi síť.

Smart City UH je místo, kde jsou efektivnější tradiční sítě a služby ve prospěch jeho obyvatel a podniků díky použití moderních přístupů k managementu, kde možnosti, které nabízejí dnešní technologie, hrají klíčovou roli.

Koncept Smart City tedy přesahuje využití informačních a komunikačních technologií pro lepší, efektivnější a udržitelné využití aktuálních a budoucích zdrojů.

Konkrétně to znamená např. chytré městské dopravní sítě využívající pokročilé metody telematiky, moderní zásobování vodou a nakládání s odpady nebo účinnější způsoby, jak osvětlovat a vytápět budovy.

Jedná se tak primárně o změnu technologicko-inovativního managementu, který dokáže zohlednit komplexní prostředí dnešního světa.

Hlavním cílem je dosáhnout vysoké kvality života a udržitelného rozvoje.

Podstatou zavedení tohoto konceptu je zavedení nových chytrých principů a řešení pro řízení města a realizaci jednotlivých kroků ke zkvalitnění života ve městě.

Mezi ně patří zapojení široké veřejnosti a vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj města i zajištění konkurenceschopnosti v národním měřítku.

Město bude vždy mnohem lepším místem pro novou generaci než pro tu předchozí díky přirozenému vývoji. Při využití moderních přístupů je ale možné zajistit pro aktuální generaci to nejlepší dostupné řešení již v přítomnosti.

Uherské Hradiště se může stát skutečně chytrým městem, pouze pokud plně využije potenciálu lidského kapitálu, který má. Naší snahou je proto dále vytvářet vhodné prostředí a nástroje pro hlubší spolupráci k formování budoucnosti Uherského Hradiště

Koncept Chytrého UH je možné rozdělit do tří základních pilířů:

Kvalita života

 1. Životní prostředí a veřejná prostranství
 2. Zdravotnictví a sociální péče
 3. Volný čas a kvalitní životní styl

Kvalitní infrastruktura

 1. Mobilita a infrastruktura
 2. Energetika a udržitelnost
 3. Stavebnictví a nový rozvoj

Chytrá správa města

 1. Inovativnost, plánování a nové technologie
 2. Ekonomický vývoj a transparentnost
 3. Bezpečnost, vzdělávání a informovanost

Prosadíme zavedení konceptu Chytrého UH.

Rozvoj místních částí je pro nás velmi důležitý. Budeme usilovat o pokračování v opravách místních komunikací a chodníků, rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Budeme podporovat kvalitní vzdělávání, volnočasové aktivity, kulturní a sportovní vyžití v místních částech.

Ochladíme centrum města, instalujeme více vodních prvků v centru města.

Budeme podporovat environmentální výukové programy ve školách a školkách.

Budeme podporovat neziskové organizace, které se zabývají ekologickou výchovou a zachování lidových tradic Slovácka. Při akcích v pořádaných městem nebo příspěvkovými organizacemi nebudeme používat plastové jednorázové nádobí.

Minimalizujeme kácení vzrostlých stromů a budeme podporovat výsadbu nových stromů a systematickou obnovu zeleně v celém městě. Při povolování investorských záměrů budeme důsledně vyžadovat zajištění ozelenění, estetického pojetí a dalších funkcí tak, aby se město dále nerozvíjelo bez dlouhodobé koncepce k trvale udržitelnému životu.

Stávající síť kontejnerových stání pro tříděný odpad je téměř vyhovující. Budeme ji rozšiřovat dle potřeb a stávající místa dobudujeme tak, aby nehyzdila okolí.

Zavedeme motivační systém třídění komunálního odpadu a kompostování.

V centru města vybudujeme podzemní kontejnery na tříděný odpad.

Vybudujeme klidový prostor u mařatického slepého ramene Moravy.

Budeme pokračovat v revitalizaci sídlišť s důrazem na výsadbu stromů a zeleně, rekonstrukci chodníků, opravy sportovišť a řešení parkovacích ploch.

Zasadíme se o zachování vzrostlých stromů v centru města, především lip na Masarykově náměstí.

Budeme pokračovat v programu regenerace městské památkové zóny a historického centra města.

Rozšíříme možnost parkování kol v centru města.

V případě realizace projektu revitalizace Masarykova náměstí budeme prosazovat variantu se zachováním pódia ve stávajícím prostoru.

Podpoříme střízlivou revitalizaci nábřeží řeky Moravy po provedených protipovodňových opatřeních.

Podpoříme vznik odpočinkové zóny s lavičkami a zpevněnými chodníky na Výšině svatého Metoděje.

Budeme pokračovat v údržbě a obnově zeleně ve městě.

Vážíme si všech podnikatelů, kteří působí v Uherském Hradišti a zaměstnávají místní obyvatele. Legislativu změnit nemůžeme, co však můžeme, je podporovat začínající podnikatele například vybudováním sdílených kanceláří nebo právním poradenstvím při založení firmy.

Dále věříme, že významnou pomocí pro firmy především z Průmyslové ulice bude snaha o co nejrychlejší napojení města na obchvat.

Město by nemělo vstupovat do aktivit soukromých společností a být konkurencí. Přesto věříme, že vybudování městské wifi sítě v centru města mající za cíl lepší dostupnost informací o městě pro návštěvníky města pomůže místním podnikatelům v této lokalitě k propagaci svých služeb.

Budeme i nadále propagovat Uherské Hradiště a jeho atraktivity na veletrzích cestovního ruchu.

Ve spolupráci s Regionem Slovácko budeme hledat a vytvářet nové turistické produkty, které do našeho města přivedou další návštěvníky.

Propojíme městský navigační systém, významné památky a virtuální encyklopedií města.

Participativní rozpočet

Participativní rozpočet (dále PR) je procesem přímé, dobrovolné a univerzální demokracie, v rámci kterého mohou obyvatelé určitého místa (sousedství, čtvrti, obce, města) či členové komunity (veřejné/neveřejné instituce apod.) diskutovat a rozhodovat o využití části rozpočtu, resp. o jeho výdajové nebo příjmové stránce. Česky bychom tedy tento proces mohli nazvat účastnickým rozpočtem. Jde o nástroj zapojení veřejnosti do procesu rozhodování skrze formulování prioritních oblastí rozpočtu, tvorbu konkrétních projektů, jejich výběr, volbu a následný monitoring. PR je strukturovaným procesem a je založen na několika základních principech:

 • na rozvoji kultury demokracie a aktivního občanství;

 • na vytvoření vztahu a posílení důvěry mezi zástupci/zastupiteli a členy komunity;

 • na přesměrování finančních prostředků v souladu s veřejným míněním a ve prospěch sociálně slabších skupin obyvatel.

Otevřenost, transparentnost

Moderní město, mezi které chceme Uherské Hradiště řadit, dnes nesmí být uzavřené samo do sebe. Musí v něm pulsovat život. Zároveň musí být otevřeno občanům a poskytovat jim takové služby a informace, které jim usnadní jednoduše se zorientovat v plánech města, rozhodovacích procesech a jeho hospodaření.

Klikací rozpočet

Myslíme si, že občan má právo vědět, za co jsou utráceny jeho peníze. Že má právo kontrolovat hospodaření města, které mu to má co nejvíce usnadnit.

Aby toto bylo možné, spustíme takovou formu „rozklikávacího“ rozpočtu, který to umožní. Tato aplikace bude:

 • online a přístupná z počítače i mobilu;

 • aktualizovat se bude každý den;

 • bude mít fultextové vyhledávání, a proto nemusí občan znát, jak se rozpočet přesně člení rozpočtu;

 • bude data zobrazovat i pomocí srozumitelných grafů.

V rozpočtu bude možné najít, jaké finanční prostředky čerpá z městského rozpočtu konkrétní firma nebo jaké jsou výdaje města za služby.

Vše jednoduše bez studování mnoha složitých tabulek.

Smlouvy, veřejné zakázky

Veřejné zakázky a smlouvy jsou spojité nádoby.

Budeme zveřejňovat informace i nad rámec povinnosti zákona o zveřejňování smluv.

Jednání zastupitelstva

Jednání zastupitelstva je veřejné, a proto by měl být veřejný i jeho záznam. Alespoň zvukový.

Chceme, aby záznamy byly pro občany přehlednější, propojeny se zápisy z jednání zastupitelstva a s podklady pro jednání zastupitelstva.

Hlasování z jednání zastupitelstva by mělo být přístupné pro hromadné zpracování jako open data.

Open data

Otevřená data jsou informace a data zveřejněná na internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací, zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení a dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů. Jedná se například o jízdní řády, příjmy států, rozpočty, databáze, seznam poskytovatelů sociálních služeb, kalendář ministra nebo měření čistoty ovzduší. Pocházejí z univerzit, nevládních organizací, soukromých firem nebo veřejné správy.

Chceme, aby město poskytovalo k dalšímu zpracování různorodá data. Začali bychom informacemi o obsazenosti parkovacích míst ve městě, dále o průjezdnosti křižovatkami, hospodaření města.

Projektové záměry a projekty na jednom místě a jednotně

Prosadíme vznik jednoho místa na webu města, kde budou podrobně popsány všechny projekty města včetně projektových záměrů, výsledků hlasování o těchto záměrech, výběrových řízení, uzavřených smluv a jejich plnění.

Informace o příspěvkových organizacích jako o městě samotném

Prosadíme zveřejňování informací o příspěvkových organizacích stejně transparentně jako o městě samotném.

Situace Slováckého divadla je stále nejistá. Budeme aktivně vstupovat do jednání o dořešení polohy této významné kulturní instituce.

 

Budova ZUŠ prochází rekonstrukcí. I po jejím dokončení však nebude v historické budově prostor pro rozvoj všech oborů. Ve spolupráci s pedagogy a vedením ZUŠ nalezneme vhodné prostory pro nehudební obory.

 

Budeme podporovat místní pobočky Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.

Ve všech pobočkách příspěvkových organizací budou mít občané bezplatný přístup k vysokorychlostnímu internetu.

Propojíme pokladny divadla, klubu kultury a kina a umožníme nákup vstupenek na jakékoliv pokladně, umožníme nákup vstupenek také v MIC.

Aby město a místní podnikatelé mohli profitovat z turistického ruchu, budeme prezentovat Uherské Hradiště jako moderní metropoli Slovácka na veletrzích cestovního ruchu v ČR i v zahraničí a partnerských městech.

Budeme podporovat aktivní zapojení seniorů do života města.

Jsme si vědomi, že k životu člověka patří i smrt. Budeme podporovat služby důstojného umírání v domácím prostředí.

Budeme aktivně podporovat vybudování kamenného hospice.

Podpoříme vznik potravinové banky v Uherském Hradišti.

Budeme podporovat organizace poskytující sociální služby v našem městě.

Ačkoliv se již některé trasy stávají bezbariérovými, budeme usilovat o co největší pokrytí města takovýmito trasami.

Neziskový sektor je nezastupitelnou součástí života každého města. Mít silné a stabilní neziskové organizace ve všech oblastech je velmi důležité pro rozvoj města a občanské společnosti. Proto chceme i nadále podporovat neziskové organizace působící na území města.

Mechanismus přerozdělování by měl být transparentní. Podmínky čerpání dotací by měly být stejné, ať se jedná o podporu kultury, sportu, vzdělávání nebo sociální oblasti.

Zavedeme financování neziskových organizací na základě dlouhodobých výsledků a potřeb. Tento systém využívá například Ministerstvo školství pro financování volnočasových neziskových organizací. Chceme se tímto modelem inspirovat a přenést jej do podmínek Uherského Hradiště.

To, jak byly dotace rozděleny, musí být veřejně známá informace.

 

Jsme rádi, že se vybudování muzea totalit v areálu bývalé věznice dostalo zelenou ze státu. K vybudování muzea však je ještě dlouhá cest, a proto budeme aktivně prosazovat kroky vedoucí k co nejrychlejšímu vybudování tohoto muzea.