Otázky pro Janu Hubenou

JanaH

Jano, co vás přimělo vstoupit do komunální politiky?

V Uherském Hradišti bydlím od svých 6 let a prožila jsem v něm většinu svého dosavadního života. Jeho budoucnost a tvář mi leží na srdci. Chtěla bych podle svých možností přispět k tomu, aby i nadále bylo krásným a důstojným centrem Slovácka. Chci být užitečná tam, kde je to možné a pomoci dobrým projektům. Od roku 1992 komunikuji a spolupracuji s partnerským městem Bridgwater ve Velké Británii.  Za tu dobu jsme uskutečnili řadu akcí na různé úrovni, od studentských výměn po kulturní a sportovní projekty. Od roku 2006 pracuji v komisích Rady Města, naposledy v komisi kulturní a komisi životního prostředí. V budoucnu se chci především zasadit o město klidné, čisté a zelené, ve kterém je příjemné krátce pobýt i trvale bydlet.

A co vaše profese a záliby?

Moji oba rodiče byli učitelé a tak není divu, že jsem si, jako dítě z kantorské rodiny, rovněž vybrala toto krásné, ale i náročné povolání. Tento školní rok pro mne bude 25. za katedrou SOŠ a Gymnázia ve Starém Městě. Práce se studenty mne stále baví, těší mne jejich zájem a i já se od nich vždy něco naučím. Jen v poslední době stále více přibývá administrativní práce a kvůli té žádný učitel do školství nešel.

Ve volném čase se věnuji rodině, turistice, cestování, zahrádkaření, zpívám v chrámovém sboru.

Mám ráda dobrý film, divadlo, a když mi to čas dovolí, čtu. Baví mne cizí jazyky. Nejlépe si odpočinu na horách nebo někde v přírodě.  Jsem členkou občanského sdružení Chraňme zeleň.

Vyjmenujte nám tři důvody, proč by Vás lidé měli volit?

Jako učitelka umím oslovit lidi a motivovat je, ale umím i naslouchat. Myslím, že komunikace s občany a jejich aktivnější zapojení do života města je to, co lidé dnes postrádají.

Myslím si, že jsem pracovitá, spolehlivá a zodpovědná. Vždy jsem se snažila odvádět kvalitní práci. Jsem ráda aktivní, dovedu si obhájit svůj názor a dokážu být i týmový hráč.

Jako žena mohu mít jiný úhel pohledu na sporné záležitosti a při hledání cest k řešení problémů.

Co považujete za největší problém našeho města a jaké navrhujete řešení?

Problémů vidím více: myslím si, že v poslední době dochází k zastavování veškerých volných ploch v centru města, často bez ohledu na celkové architektonické a urbanistické vyznění. Ubývá zeleně, travnatých ploch, záhonů, velké investiční záměry válcují normální život. Zapomíná se na zlepšení infrastruktury, služeb a drobná zlepšení kvality života ve městě pro všechny generace. Jako obyvatelka centra města postrádám více zeleně, travnatých ploch a klidových zón, které by napomáhaly snižování prašnosti a hluku. Jako učitelka podporuji přípravu rekonstrukce ZUŠ. Ráda bych pomohla prosadit program, který se v rámci města zaměří na důslednější a smysluplnější komunikaci s občany, průhledné hospodaření s financemi a zpříjemnění a zkvalitnění života všech generací. Řešení budu hledat v konsensu s podobně smýšlejícími lidmi.

redakce